Pstruháreň Kolačkov logo
tien

Zložky životného prostredia

Ovzdušie:

Priamo v lokalite ani v jej blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne zdroje znečistenia ovzdušia. Na území okresu Stará Ľubovňa nie je merané lokálne znečistenie ovzdušia, nakoľko tu nie sú významnejšie zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť imisnú situáciu v okolí. Index znečistenia ovzdušia v okolí mesta Stará Ľubovňa, kde sa nachádza obec Kolačkov je 0,75-0,8.

Pôdy:

Na predmetnom území sú nasledovné pôdne pomery:
Skupina pôd – nivné pôdy. Ide o pôdy s procesom slabej tvorby a kumulácie humusu v dôsledku rušenia záplavami a aluviálnou akumuláciou so zváýšenou, alebo periodicky zvýšenou hladinou podzemných vôd.
Pôdny typ – fluvizem, pôdy s ochrickým A-horizontom z holocénnych fluviálnych sedimentov.

Povrchové vody:

Jediným vodným tokom nachádzajúcim sa v bezprostrednej blízkosti lokality Pstruhárne je Kolačkovský potok. Potok preteká územím okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, je to ľavostranný prítok Jakubianky a má dĺžku 12,5 km. Pramení v Levočských vrchoch, v podcelku Levočská vysočina, na severnom svahu Čiernej hory (1 289,4 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 230 m n. m. Tečie na sever, zľava priberá najvýznamnejší prítok, Lomnickú rieku, a preteká obcou Kolačkov. Vstupuje do Spišsko-šarišského medzihoria, do podcelku Jakubianska brázda, a stáča sa na východ. Zľava priberá Zimné, sprava Sihlianku a na území obce Nová Ľubovňa sa vlieva do Jakubianky v nadmorskej výške cca 559 m n. m. Potok má bystrinný ráz, kde rýchlosť prúdenia pri priemerných prietokoch od 1 až 20 ročné prietoky dosahuje rýchlosť do 3,0 metra za sekundu .
Kolačkovský potok nie je klasifikovaný ako vodohospodársky významný tok ani vodárenský tok. Údaje o kvalite vody zodpovedajú všeobecným kvalitatívnym požiadavkám pre povrchové vody.

Podzemné vody:

Napriek skutočnosti, že kvalita podzemných vôd v území nie je monitorovaná, možno očakávať v celku jej vyhovujúcu kvalitu.